Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिक वडापत्र

सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु सेवा प्राप्त गर्न सकिने एक्सन
1

हातहतियार ईजाजत सम्बन्धी

लाग्ने समय

आवश्यक प्रमाण संकलन भएको भोलिपल्ट

शुल्क

रु १०।- को हुलाक टिकट र नियमावली मा तोकिए बमोजिम

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा वासुदेव विष्ट - मुद्दा शाखा (कोठा नं - ६)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
नागरिक वडापत्रको प्रकार हातहतियार ईजाजत पत्र र नविकरण सम्बन्धी
 1. नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि सहितको निवेदन ।
 2. निवेदकको निरोगिता प्रमाण पत्र ।
 3. प्रहरी प्रतिवेदन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

2

विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी

लाग्ने समय

तुरुन्तै

शुल्क

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा राम राज पन्त - विपद् व्यवस्थापन फाँट (कोठा नं - 6)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
नागरिक वडापत्रको प्रकार विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी
 1. निबेदन र स्थानीय तहको सिफारीस
 2. प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का
 3. नागरिकता प्रमाण पत्र ।
 4. घटनाको ३० दिन भित्र निवेदन दिनुपर्ने ।
 5. आवश्यक देखिएमा थप कागजात समेत

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

3

बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता

लाग्ने समय

 सोही दिन

शुल्क

रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा गोपाल सिंह बोहरा - नागरिकता शाखा (कोठा नं - ७)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
नागरिक वडापत्रको प्रकार नागरिकता सम्बन्धी

क)   निवेदक यसै जिल्लाको भए (विवाहित महिला वाहेक)

 1. सम्बन्धित स्थानीय तहबाट फोटो प्रमाणित सहितको अनुसूची-१ फारामको निवेदन
 2. फोटो दुई प्रति (अनुसूची-१ फाराममा टाँस भए अनुसार)
 3. बाबु/आमाको ना.प्र.प. (मृत्यु भएको भए मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र, आफ्नो वंशज तर्फको तीन पुस्ता भित्रको नातेदारसँगको नाता खुल्ने नाता प्रमाण पत्र र नागरिकता)
 4. जन्मदर्ता प्रमाण-पत्र/ नाबालक परिचय पत्र (शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र हुनेका हकमा सो समेत)
 5. ठेगाना परिवर्तनको हकमा बसाइसराइ प्रमाण पत्र
 6. वुवा, आमा सो नभए दाजु वा भाई वा तिन पुस्ता भित्रको नजिकको अभिभावकको सनाखत ।
 7. उक्त प्रमाण पत्रहरु पेश हुन नसकेमा वंशज खुल्ने अन्य प्रमाणहरु ।

ख)   विवाहित महिला

 1. सम्बन्धित स्थानीय तहबाट फोटो प्रमाणित सहितको अनुसूची-१ फारामको निवेदन
 2. फोटो दुई प्रति (अनुसूची-१ फाराममा टाँस भए अनुसार)
 3. बाबु/आमाको ना.प्र.प. (मृत्यु भएको भए मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र, आफ्नो वंशज तर्फको तीन पुस्ता भित्रको नातेदारसँगको नाता खुल्ने नाता प्रमाण पत्र र नागरिकता)
 4. जन्मदर्ता प्रमाण-पत्र/ नाबालक परिचय पत्र (शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र हुनेका हकमा सो समेत)
 5. विवाह दर्ता प्रमाण-पत्र
 6. पति/ससुराको नागरिकताको प्रमाण पत्र
 7. पति/सासु/ससुरा/जेठाजु/देवर मध्ये कसैको सनाखत
 8. उक्त प्रमाण पत्रहरु पेश हुन नसकेमा वंशज खुल्ने अन्य प्रमाणहरु ।

ग)   अन्य जिल्लाबाट बसाई सराई गरि आउनेको हकमा:-

 1. सम्बन्धित स्थानीय तहबाट फोटो प्रमाणित सहितको अनुसूची-१ फारामको निवेदन
 2. फोटो दुई प्रति (अनुसूची-१ फाराममा टाँस भए अनुसार)
 3. बाबु/आमाको ना.प्र.प. (मृत्यु भएको भए मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र, आफ्नो वंशज तर्फको तीन पुस्ता भित्रको नातेदारसँगको नाता खुल्ने नाता प्रमाण पत्र र नागरिकता)
 4. जन्मदर्ता प्रमाण-पत्र/ नाबालक परिचय पत्र (शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र हुनेका हकमा सो समेत)
 5. ठेगाना परिवर्तनको हकमा बसाइसराइ प्रमाण पत्र, जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा,घरको नक्सा पास प्रमाण पत्र, बसाई सरेर आउनेहरुको लागि बसाई सरी आएको जिल्लाबाट बाबु आमा वा सनाखत गर्ने व्यक्तिको नागरिकताको अभिलेख माग गरि सो भिडेको अभिलेख प्राप्त हुनु पर्नेछ
 6. वावु/आमा सो नभए दाजु वा भाई वा तिन पुस्ता भित्रको नजिकको अभिभावकको सनाखत ।
 7. जग्गाधनी लालपूर्जा, पानी, विजुली, टेलिफोन महसुल कार्ड जस्ता घर बासको प्रमाण

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

4

कर्मचारी परिवारको नाताले

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेकोमा उसै दिन

शुल्क

रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा गोपाल सिंह बोहरा - नागरिकता शाखा (कोठा नं - ७)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
नागरिक वडापत्रको प्रकार नागरिकता सम्बन्धी
 1. कर्मचारी वहाल रहेको कार्यालयको सिफारिश
 2. अनुसूची १- वंशज र अनुसूची ७- वैवाहिक अंगीकृतको सिफारिस फाराम कार्यरत कार्यालय रहेको स्थानीय तहबाट फोटो प्रमाणित सहितको फारामको निवेदन
 3. फोटो दुई प्रति (अनुसूची-१ फाराममा टाँस भए अनुसार)
 4. बाबु/आमाको ना.प्र.प.
 5. अटो साइजको फोटो ४ प्रति (वंशज), ५ प्रति (वैवाहिक अंगीकृतका लागी)
 6. जन्ममिति खुल्ने जन्मदर्ता प्रमाण पत्र वा नाबालक परिचय पत्र । (शैक्षिक प्रमाण पत्र हुनेले सो समेत)
 7. विवाहित महिला भए विवाह दर्ता प्रमाण पत्र र पतिको नागरिकताको प्रमाण पत्र ।
 8. अन्यत्रबाट नागरिकता नलिएको प्रमाण

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

5

वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता (महिलाका लागि)

लाग्ने समय

सोही दिन

शुल्क

रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा गोपाल सिंह बोहरा - नागरिकता शाखा (कोठा नं - ७)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
नागरिक वडापत्रको प्रकार नागरिकता सम्बन्धी
 1. सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सिफारिस भएको अनुसूची फाराम नं. ७
 2.  पतिको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
 3. विवाहदर्ता  प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
 4. विदेशी नागरिकता प्रमाणपत्र त्यागेको वा त्याग गर्न कारवाहीको चलाएको निश्सा ।
 5. पतिको सनाखत, पति नभएमा पतिको नाता भिडने नजिकको नातेदारको सनाखत ।
 6. फोटो २ प्रति (कर्मचारी परिवार भए ४ प्रति)
 7. भिसा लाग्ने देशको महिला भए मान्य अवधिको भिसा ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

6

वंशज, वैवाहिक अङ्गिकृत नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेकोमा उसै दिन

शुल्क

रु.१३ को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा गोपाल सिंह बोहरा - नागरिकता शाखा (कोठा नं - ७)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
नागरिक वडापत्रको प्रकार नागरिकता सम्बन्धी
 1. ना.प्र.प.नं. एवं जारी मिति खुलेको रित पूर्वकको निवेदन ।
 2. ना.प्र.प.को सक्कल/छाँयाप्रति
 3. बसाई सराई गरि आएका अन्य जिल्लाहरुबाट ना.प्र. लिएका व्यक्तिको हकमा बसाई सराई प्रमाण पत्र, जग्गाधनी पूर्जा र घर निर्माण गर्ने स्वीकृति पत्र समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
 4. नागरिकता प्रमाण पत्र जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अभिलेख प्राप्त भएपछि मात्र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि दिइनेछ ।
 5. फोटो २ प्रति (कर्मचारी परिवार भए ४ प्रति)

इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङ ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

7

नागरिकतामा पतिको नाम समावेश गर्दा

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेकोमा उसै दिन

शुल्क

रु.१३ को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा गोपाल सिंह बोहरा - नागरिकता शाखा (कोठा नं - ७)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
नागरिक वडापत्रको प्रकार नागरिकता सम्बन्धी
 1. तोकिएको ढाँचाको स्थानीय तहबाट प्रतिलिपि निवेदन फाराम
 2. सक्कल नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र
 3. पतिको ना.प्र.प. प्रतिलिपि
 4. विवाह दर्ता प्रमाण पत्र
 5. पतिको सनाखत, पति नभए एकाघरका नातेदारको सनाखत

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

8

नाबालक परिचय पत्र तथा प्रतिलिपि

लाग्ने समय

सबै प्रमाण पुगेमा दरखास्त दिएकै दिन 

शुल्क

रु १०।- को टीकट र प्रतिलिपिको हकमा प्रतिपाना रु. ३।- को टीकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा गोपाल सिंह बोहरा - नागरिकता शाखा (कोठा नं - ७)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
नागरिक वडापत्रको प्रकार नागरिकता सम्बन्धी

वुवा र आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित स्थायी ठेगाना दार्चुला जिल्ला भएको हकमा निम्न प्रमाण/कागजहरु पेश गर्नु पर्नेछ ।

 1. सम्बन्धित स्थानीय तहबाट फोटो प्रमाणित सहितको सिफारिश ।
 2. तोकिएको ढाँचा अनुसारको रिचपूर्वकको निवेदन
 3. नाबालकको जन्मदर्ता प्रमाण पत्र ।
 4. वुवा, आमाको नागरिकताको प्रमाण पत्र ।
 5. बच्चाको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र भए सो समेत ।
 6. बच्चाको ३ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो ।
 7. विदेशमा जन्म भएको भए सो मुलुकबाट जारी भएको जन्म प्रमाण पत्र
 8. कर्मचारी परिवार वा बसाई सराई गरि आएको हकमा नागरिकताको लागि तोकिएका आवश्यक कागजातहरु ।
 9. नावालक परिचय-पत्र जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अभिलेख प्राप्त भएपछि मात्र नावालक परिचयपत्रको प्रतिलिपि दिइनेछ ।
 10. दरखास्त दिन आउँदा पेश गरेको सम्पूर्ण कागजातहरुको सक्कल प्रति लिई आउनु पर्नेछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

9

हातहतियार नामसारी सम्बन्धी

लाग्ने समय

आवश्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट 

शुल्क

रु १०।- को हुलाक टिकट र नियमावली मा तोकिए बमोजिम अनुसारको शुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा वासुदेव विष्ट - मुद्दा शाखा (कोठा नं - ६)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
नागरिक वडापत्रको प्रकार हातहतियार ईजाजत पत्र र नविकरण सम्बन्धी
 1. नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि सहितको निवेदन ।
 2. ईजाजतपत्र
 3. दुई पक्ष बीचको नामसारी सम्बन्धी कागजात ।
 4. नामसारी गरि लिने व्यक्तिको निरोगिता सम्बन्धी पत्र र प्रहरी प्रतिवेदन ।
 5. मरुवा सरुवाको हकमा ईजाजत-पत्रवालासँगको नाताप्रमाणित, अंसियार भए स्थानीय तहको रहोवरमा गरीएको सवै अंसियारको मञ्जुरीनामा समेत

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

10

हातहतियार नविकरण सम्बन्धी

लाग्ने समय

निवेदन परेको दिन

शुल्क

रु १०।- को हुलाक टिकट र नियमावली बमोजिमको शुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा वासुदेव विष्ट - मुद्दा शाखा (कोठा नं - ६)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
नागरिक वडापत्रको प्रकार हातहतियार ईजाजत पत्र र नविकरण सम्बन्धी
 1. निर्धारित ढाँचाको निवेदन ।
 2. सक्कल ईजाजत पत्र

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

11

हातहतियार ईजाजत प्रतिलिपि सम्बन्धी

लाग्ने समय

आवश्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट

शुल्क

रु १०।- को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा वासुदेव विष्ट - मुद्दा शाखा (कोठा नं - ६)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
नागरिक वडापत्रको प्रकार हातहतियार ईजाजत पत्र र नविकरण सम्बन्धी
 1. सम्वन्धित स्थानीय तहको फोटो प्रमाणित सहितको सिफारिश
 2. ना.प्र. प्रमाण पत्रको नक्कल र ईजाजत नम्बर सहितको निवेदन

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

12

संघ संस्था दर्ता

लाग्ने समय

आवश्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट

शुल्क

रु १०।- को हुलाक टिकट दर्ता शुल्क रु.१०००।

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा वासुदेव विष्ट - संघ संस्था दर्ता नविकरण (कोठा नं - 6)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
नागरिक वडापत्रको प्रकार संघ संस्था दर्ता र नविकरण सम्बन्धी
 1. रित पूर्वक निवेदन
 2. सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस पत्र
 3. आमभेला वैठकको निर्णय
 4. संस्थाको उद्देश्यको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय मार्फत सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रिया
 5. ४ प्रति विधान
 6. प्रबन्ध समितिको निर्णय र पदाधिकारीहरुको नेपाली नागरकिताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 7. उपरोक्त कागजात पेश भएपछि प्रहरी प्रतिवेदनको लागि बुझिनेछ 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

13

संघ संस्था नविकरण

लाग्ने समय

प्रकृया पुरा भएमा सोही दिन

शुल्क

निवेदनमा रु १०।- को हुलाक टिकट र ऐन बमोजिम लाग्ने दस्तुर

 

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा वासुदेव विष्ट - संघ संस्था दर्ता नविकरण (कोठा नं - 6)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
नागरिक वडापत्रको प्रकार संघ संस्था दर्ता र नविकरण सम्बन्धी
 1. तोकिएको निवेदन फाराम
 2. कार्यसमितिको निर्णयको प्रतिलिपि
 3. लेखा परीक्षण प्रतिवेदन
 4. वार्षिक प्रगति विवरण
 5. लेखा परीक्षकको ईजाजत पत्र, नविकरण पत्र समेत
 6. कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 7. कार्यक्षेत्र संग सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय तहको सिफारिस पत्र
 8. संस्था दर्ता प्रमाण पत्र
 9. संस्थाले वैदेशिक सहयोग प्राप्त गरि कार्यक्रम संचालन गरेको भए समाज कल्याण परिषदबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरेको पत्र वा नवीकरणको लागि सिफारिस पत्र
 10. बालगृह संचालन गरेका संघसंस्थाको हकमा जिल्ला बालकल्याण समितिको सिफारिस पत्र

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

14

संघ संस्थाको विधान संशोधन

लाग्ने समय

प्रकृया पुरा भएमा सोही दिन

शुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा वासुदेव विष्ट - संघ संस्था दर्ता नविकरण (कोठा नं - 6)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
नागरिक वडापत्रको प्रकार संघ संस्था दर्ता र नविकरण सम्बन्धी
 1. तोकिएको फाराममा साविकमा भएको स्विकृति विधानमा थपघट गर्नुपर्ने कारण खुलाई साधारणसभाको निर्णयको प्रतिलिपि
 2. स्वीकृत सक्कल विधान
 3. तीन महले संशोधित विधानको २ प्रति प्रतिलिपि

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

15

जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने सम्बन्धी

लाग्ने समय

सोहि दिन

शुल्क

रु १०।- को हुलाक टिकट

प्रतिपाना रु ३ को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा वासुदेव विष्ट - संघ संस्था दर्ता नविकरण (कोठा नं - 6)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
नागरिक वडापत्रको प्रकार संघ संस्था दर्ता र नविकरण सम्बन्धी
 1. रित पूर्वक निवेदन
 2. संस्थाको कार्यसमितिको निर्णय
 3. विधानको प्रतिलिपि र दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 4. स्थानीय तहको सिफारिस पत्र
 5. शाखा खोल्ने सम्बन्धित पदाधिकारीहरुको ना.प्र.प. प्रतिलिपि
 6. कर चुक्ता प्रमाण पत्र
 7. स्थायी लेखा. नं. को छायाँप्रति,
 8. समाज कल्याण परिषद आवद्धता प्र.प.,
 9. आवश्यकता अनुसार प्रहरी प्रतिवेदन बुझ्ने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

16

पत्रपत्रिका दर्ता सम्बन्धी

लाग्ने समय

प्रकृया पुगेपछी तुरुन्त

शुल्क

रु १०।- को हुलाक टिकट

दैनिक पत्रिका रु १०००।- अर्धसाप्ताहिक रु. ७००।- साप्ताहिक रु. ५००।- पाक्षिक रु. ३००।- मासिक र अन्य

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा वासुदेव विष्ट - पत्रपत्रिका दर्ता नविरकण (कोठा नं - ६)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
नागरिक वडापत्रको प्रकार पत्रपत्रिका दर्ता र नविकरण सम्बन्धी
 1. रित पूर्वक निवेदन
 2. प्रकाशकको ४ प्रति फोटो र नागरिकता प्रतिलिपि
 3. प्रकाशक संस्था भए संस्थाको छाप, प्रबन्धपत्र वा संस्थाको स्वीकृत विधान, प्रमाणपत्र नविकरण भएको प्रमाण, कर चुक्ताको प्रमाण, अडिट रिपोर्ट, संचालकहरुको वैठकको निर्णय समेतका कागजातको प्रतिलिपिहरु
 4. संचालकहरु सबैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरु
 5. सम्पादकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 6. सम्पादकको शैक्षिक योग्यताको (एस.एल.सी. देखि स्नातक तह सम्मको) मार्कसिट, चारित्रिक प्रमाण पत्र र प्रोभिजनल सर्टिफिकेटका प्रतिलिपि वा एस.एल.सी. उतिर्ण गरि पत्रकारितामा १० वर्ष कार्य गरेको सूचना विभागको प्रमाण पत्रको समेतका प्रमाणहरुको प्रतिलिपि
 7. सम्पादकलाई प्रकाशकले नियुक्ति गरेको कागज तथा पत्रिकामा सम्पादक रही काम गर्ने बारेको सम्पादकको मन्जुरीनामाको कागज
 8. स्वीकृत छापाखानाबाट पत्रिका छाप्न मन्जुरी दिएको सिफारिस
 9. छापाखाना दर्ता भएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 10. छापाखाना संचालनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृत दिएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 11. छापाखानाको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डडेल्धुरा

17

छापाखाना संचालन सम्बन्धी

लाग्ने समय

प्रकृया पुरा भएपछि सोहि दिन

शुल्क

रु १०।- को हुलाक टिकट

रु १०००।-

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा वासुदेव विष्ट - संघ संस्था दर्ता नविकरण (कोठा नं - 6)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
नागरिक वडापत्रको प्रकार छापाखाना संचालन सम्बन्धी
 1. रित पूर्वक निवेदन
 2. छापाखाना दर्ता भएको निकायको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 3. कुनै संस्था वा संचालकहरु रहेको भए संस्था वा संचालकहरुको निर्णयको प्रतिलिपि र स्वीकृत विधान तथा अन्य फोटोकपी तथा संस्था वा कम्पनीको भए छाप, व्यक्तिको भए ५/५ प्रति फोटो
 4. मूल्य अभिवृद्धि कर वा आयकर सम्बन्धी प्रमाणपत्र र नविकरण भै रहेको उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 5. छापाखाना संचालन गर्ने स्थानको घर जग्गाको प्रमाणको प्रतिलिपि घर जग्गा अन्य व्यक्तिको भए निजको मन्जुरीनामाको कागज छापाखाना रहने स्थानको नक्सा
 6. छापाखानाका उपकरणहरु खरिद गरेको वा नामसारी भै आएको भए सो समेतको प्रमाणको प्रतिलिपि
 7. संचालकहरुको चालचलन गतिविधि सम्बन्धी प्रहरी प्रतिवेदन

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

18

गुनासो सम्बन्धी

लाग्ने समय

सोहि दिन

शुल्क

रु १०।- को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा वासुदेव विष्ट - मुद्दा शाखा (कोठा नं - ६)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
नागरिक वडापत्रको प्रकार उजुरी, गुनासो र मुद्दा सम्बन्धी

सम्बन्धित निवेदकको ना. प्रमाणपत्र वा निजको पहिचान दिने कागजात संलग्न गरि मनासिब व्यहोरा खुलेको निवेदन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

19

शान्ति सुरक्षा को निवेदन सम्बन्धी

लाग्ने समय

सोहि दिन

शुल्क

रु १०।- को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा सागर दत्त जोशी - प्रसाशन शाखा (कोठा नं - ३)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
नागरिक वडापत्रको प्रकार शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी

सम्बन्धित निवेदकको ना. प्रमाणपत्र वा निजको पहिचान दिने कागजात संलग्न गरि मनासिब व्यहोरा खुलेको निवेदन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

20

अनियमितता वा भ्रष्टाचार उजुरी सम्बन्धी

लाग्ने समय

शीघ्र

शुल्क

रु १०।- को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा वासुदेव विष्ट - मुद्दा शाखा (कोठा नं - ६)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
नागरिक वडापत्रको प्रकार उजुरी, गुनासो र मुद्दा सम्बन्धी
 1. सम्बन्धित निवेदकले आफ्नो पहिचान खुल्ने कागजात समेत संलग्न गरि कुन निकाय वा संस्थामा, कसले के-कस्ता अनियमितता वा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कार्य गरेको भन्ने व्यहोरा खुलेको निवेदन
 2. अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेको आधार वा प्रमाणहरु भए सो सम्बन्धी कागजात

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

21

साधारण (Normal) राहदानी

लाग्ने समय

निवेदन पेश गरेको २ महिना दिन पछी

शुल्क

रु ५०००।-

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा राकेश सिंह ठगुन्ना - राहदानी शाखा (कोठा नं - ८)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
नागरिक वडापत्रको प्रकार राहदानी सिफारिस सम्बन्धी

निवेदक ना.प्र.प. जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाबाट जारी भएको हकमा

 1. रीतपूर्वक भरिएको दरखास्त फाराम २ प्रति
 2. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति र सोको २ प्रति प्रतिलिपि (ना.प्र. शाखाबाट ना.प्र. प्रमाणपत्र भिडेको हुनु पर्नेछ)
 3. हालसालै खिचेको निर्धारित ढाँचाको फोटो ५ प्रति
 4. राहदानी दस्तूर रु. ५०००।- तिरेको रसिद
 5. नाबालकको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाबाट जारी गरिएको नाबालक परिचय पत्र र निजको बाबु वा आमा मध्ये कुनै एक जनाको नागरिकता प्रमाणपत्र र सोको प्रतिलिपि । संरक्षक नियुक्त भएकोमा संरक्षक भएको व्यहोरा खुल्ने लिखितको सक्कल प्रति र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा त्यसको प्रतिलिपि
 6. पहिले राहदानी लिएको भए सोको सक्कल प्रति र प्रतिलिपि

अन्यत्र जिल्लाबाट बसाई सराई गरि आउनेको हकमा माथि उल्लेखित कागजातहरु बाहेक निम्न कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछ ।

 1. स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको बसाई सराईको प्रमाणपत्र ।
 2. जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा ।
 3. घरको नक्सा पास प्रमाणपत्र ।
 4. बसाई सरेर आउनेहरुको लागि बसाई सरी आएको जिल्लाबाट नागरिकताको अभिलेख बुझिनेछ

अन्यत्र जिल्लाबाट नागरिकता लिई दार्चुला जिल्लामा विवाह गरि आउनेको हकमा

 1. विवाह दर्ता प्रमाणपत्र
 2. पतिको ना.प्र. पत्रको प्रतिलिपि
 3. सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकताको अभिलेख बुझिनेछ ।

दार्चुला जिल्ला स्थित सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारी र कर्मचारी परिवारको हकमा

 1. सम्बन्धित निकायको सिफारिस पत्र
 2. सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकताको अभिलेख बुझिनेछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मनाङ्ग ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

22

द्रुत सेवाको राहदानी सिफारिस

लाग्ने समय

सोहि दिन

शुल्क

राहादानी विभागबाट तोकिए अनुसार

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा राकेश सिंह ठगुन्ना - राहदानी शाखा (कोठा नं - ८)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
नागरिक वडापत्रको प्रकार राहदानी सिफारिस सम्बन्धी
 1. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति र सोको १ प्रति प्रतिलिपि (ना.प्र. शाखाबाट ना.प्र. प्रमाणपत्र भिडेको हुनु पर्नेछ)
 2. हालसालै खिचेको निर्धारित ढाँचाको फोटो २ प्रति

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

23

व्यहोरा प्रमाणित / फुटकर प्रमाणित

लाग्ने समय

आवश्यक बुझने बाहेक सोही दिन

शुल्क

रु १०।- को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा सागर दत्त जोशी - प्रसाशन शाखा (कोठा नं - ३)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
नागरिक वडापत्रको प्रकार सिफारिस सम्बन्धी
 1. प्रमाणित गर्ने विषयको मनासिब व्यहोरा खुलेको निवेदन
 2. स्थानीय तहको सिफारिस 
 3. माग भएको व्यहोरा प्रमाणित गर्नुपर्ने विषय हेरी आवश्यक देखिएमा थप कागजात पेश गर्नुपर्नेछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

24

विपद् बाट भएको क्षतिको राहत सम्बन्धी

लाग्ने समय

तुरुन्तै

शुल्क

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा राम राज पन्त - विपद् व्यवस्थापन फाँट (कोठा नं - 6)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
नागरिक वडापत्रको प्रकार विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी
 1. निबेदन र स्थानीय तहको सिफारीस
 2. प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का
 3. नागरिकता प्रमाण पत्र ।
 4. घटनाको ३० दिन भित्र निवेदन दिनुपर्ने ।
 5. आवश्यक देखिएमा थप कागजात समेत

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डडेल्धुरा

25

नामथर,जन्ममिति फरक परेको सिफारिस

लाग्ने समय

सोही दिन

शुल्क

रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा सागर दत्त जोशी - प्रसाशन शाखा (कोठा नं - ३)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
नागरिक वडापत्रको प्रकार सिफारिस सम्बन्धी
 1. निबेदन
 2. स्थानीय तहको सिफारीस
 3. नागरिकता प्रमाण पत्र
 4. नाम थर, जन्ममिति फरक परेको विषय पुष्टी गर्न आवश्यक कागजातहरु

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

26

आदिवासी/ जनजाति/ मधेशी /दलित प्रमाणित

लाग्ने समय

तुरुन्तै

शुल्क

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा सागर दत्त जोशी - प्रसाशन शाखा (कोठा नं - ३)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
नागरिक वडापत्रको प्रकार सिफारिस सम्बन्धी
 1. निबेदन
 2. सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारीस
 3. नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको छायाँप्रति
 4. सम्वन्धित कुनै संस्था भए सो को सिफारिश

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

27

बहुयात्रा अनुमती पत्र

लाग्ने समय

सोहि दिन

शुल्क

रु १०।- को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा सागर दत्त जोशी - प्रसाशन शाखा (कोठा नं - ३)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दीर्घराज उपाध्याय
 1. तोकिएको ढाँचाको अनुसूची फारममा जि.स.स.को फोटो प्रमाणित सहितको सिफारिस
 2. सम्बन्धित व्यक्तिको ना.प्र.प.को छायाँप्रति 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-07-29 15:07:13

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

Powered By: ProActive Developers