Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

ठेगाना : खलंगा, दार्चुला

फोन नं : 093-420133, 093-420214, 093-420017

फ्याक्स : 093-420014

इमेल : daodarchula@moha.gov.np

Facebook : https://www.facebook.com/daodarchula/

Twitter : https://twitter.com/daodarchula

Google_plus : https://plus.google.com/u/0/109469575742929487502

मातहतका कार्यालयहरु