Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

हातहतियार ईजाजत सम्बन्धी

कागजातहरुसुल्क

रु १०।- को हुलाक टिकट र नियमावली मा तोकिए बमोजिमप्रक्रियाहरु

  • नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि सहितको निवेदन ।
  • निवेदकको निरोगिता प्रमाण पत्र ।
  • प्रहरी प्रतिवेदन ।


लाग्ने समय

आवश्यक प्रमाण संकलन भएको भोलिपल्ट