Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

आ.व. २०७५/०७६ श्रावण महिना देखी चैत्र महिना सम्मको विवरण

2076-01-31

2076-01-31


आ.व. २०७५/०७६ श्रावण महिना देखी चैत्र महिना सम्मको विवरण
 1. नागरिकता:-
 1. वंशज:- १७३२ (पुरुष – १०२८, महिला – ७३४)
 2. वैवाहिक अंगीकृत:- १०
 3. प्रतिलिपि:- १०४४
 4. घुम्ति सेवा शिविरबाट वंशज:- ६२६ (पुरुष-२९४, महिला-३३२)
 5. नाबालक परिचय-पत्र:- पुरुष १८, महिला १०, जम्मा २८
 1. प्रशासनिक:-
 1. नाम थर फरक प्रमाणित:- १०८ 
 2. जन्ममिति फरक प्रमाणित:- १८
 3. चालचलन प्रमाणित:- ४३
 4. दलित जाति प्रमाणित:- ९१
 1. राहदानी:-
 1. द्रुत सेवा:- ६९३
 2. राजश्व बुझाएका:- ३४६५०००।– (अक्षरेपी चौतिस लाख पैसठ्ठी लाख मात्र)
 1. मुद्धा:-                                         
 1. २०७५/०७६ बाट जिम्मेवारी सरी आएका:- ६ तथा दर्ता भएका :- ५ थान,
 2. फछ्यौट:- ८ थान, बाँकी: ३ थान  (२ दर्तामा फा.चै.)
 1. संघ संस्था:-
 1. आ.व. २०७५/०७६ मा दर्ता:- ११ वटा,
 2. आ.व. २०७५/०७६ मा नवीकरण भएका संघ संस्था संख्या:- ४४ वटा,
 1. लेखा फाँट:-
 1. राजस्व:- ८,४०,७७१।–
 2. धरौटी:- गत आ.व. देखि हालसम्मको जम्मा धरौटी:- १८,५३,६२१।२८
 3. खर्च:- चालु तर्फ- ५३%, पूँजी तर्फ-५३%

Attached Files