Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

सस्था दर्ता निवेदन

2075-06-21

2075-06-21


अनुसुची १ (नियम ३ संग सम्बन्धित) निवेदन पत्र

Attached Files