Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०६९ (चौथो संशोधन २०७५)

2075-06-21

2075-06-21


जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०६९ (चौथो संशोधन २०७५)

Attached Files