Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रयोगहुने निवेदनहरुको संग्रह

2075-06-21

2075-06-21


जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रयोगहुने निवेदनहरुको संग्रह

मिति .............................

 

 

श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु,

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला ।

 

विषय:- सिफारिस गरि पाउँ ।

 

महोदय,

 

      दार्चुला जिल्ला ................................. गा.पा./न.पा. वडा नं .......... बस्ने ........................ को छोरा/छोरी म ....................... लाई ............................ प्रयोजनको लागि मेरो चालचलन एवं गतिविधिको व्यहोरा खुलेको सिफारिस आवश्यकता परेकोले म संग भएका प्रमाण पत्र/कागजपत्रहरु यसै साथ पेश गरि रु. १० को टिकट टाँसी यो निवेदन पेश गरेको छु ।

 

संलग्न कागजातहरु

 1. ............................ गा.पा./न.पा. ...... नं.

वडाको सिफारिस पत्र

 1. नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्रको छायाँप्रति
 2. ....................................................... 

 

निवेदक

.............जिल्ला ............................... गा.पा./न.पा. वडा नं .......... बस्ने ................................... को छोरा/छोरी ..................................

 

 

 

मिति ...........................

 

श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु,

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला ।

 

विषय:- पतिको नाम थर ठेगाना कायम गरि नागरिकता प्रतिलिपि उपलब्ध गराई पाउँ ।

 

महोदय,

 

      मेरो विवाह नहुँदा मिति .................. मा  ............................... जिल्लाबाट नागरिकता प्रमाण पत्र नं. ............................... को नागरिकता लिएको र सो नागरिकता लिई सकेपछि मिति ........................ मा ..................... जिल्ला ............................... गा.पा./न.पा. वडा नं. ......... बस्ने नागरिकता प्रमाण पत्र नं. .................................का श्री ........................... संग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको हुँदा मेरो माईती तर्फबाट लिएको माथि उल्लेखित सक्कल नागरिकता र निम्न कागजात समेत संलग्न राखि नागरिकता प्रमाणपत्रमा पतिको नाम थर तथा पतिको स्थायी ठेगाना र साविक थरमा पतिको थर बमोजिम ...................... थर समेत कायम गरि नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि पाउन रु. १० को टिकट टाँसी यो निवेदन पेश गरेको छु ।

निम्न कागजातहरु

 1. पतिको नागरिकता प्रमाण पत्र
 2. विवाह दर्ता प्रमाण पत्र
 3. अनुसूचि फाराम
 4. गा.पा./न.पा. सिफारिस पत्र

 

निवेदक

.............जिल्ला ............................... गा.पा./न.पा. वडा नं .......... बस्ने ................................... को छोरा/छोरी ..................................

 

मिति ..............................

 

श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु,

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला ।

 

विषय:- सिफारिस/प्रभाणित गरि पाउँ ।

 

महोदय,

 

      दार्चुला जिल्ला ................................. गा.पा./न.पा. वडा नं .......... बस्ने ........................ को छोरा/छोरी म ...............  जाति को आदिवासी, जनजाति/दलित भएकोले प्रमाणित गरि पाउँ भनि सो संग सम्बन्धित कागज प्रमाणपत्रहरु निम्न बमोजिम संलग्न राखी रु. १० को टिकट टाँसी यो निवेदन पेश गरेको छु ।

निम्न कागजातहरु

 1. .......................... गा.पा./न.पा., ....... नं. वडा

कार्यालयको सिफारिस पत्र

 1. नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्रको छायाँप्रति
 2. ............................................................ 

 

 

निवेदक

.............जिल्ला ............................... गा.पा./न.पा. वडा नं .......... बस्ने ................................... को छोरा/छोरी ..................................

 

 

मिति ......................

 

श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु,

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला ।

 

विषय:- नाबालक/नाबालिका प्रमाण पत्र उपलब्ध गराई पाउँ ।

 

महोदय,

 

      दार्चुला जिल्ला ................................. गा.पा./न.पा. वडा नं .......... बस्ने ........................ को छोरा/छोरी म ...............  लाई नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र आवश्यक भएको तर मेरो जन्ममिति २०............./......./........ भई नागरिकता प्रमाण पत्र पाउने उमेर नपुगेको हुँदा नाबालक/नाबालिका परिचय पत्र उपलब्ध गराई पाउँ भनि, सो संग सम्बन्धित कागज प्रमाण निम्न बमोजिम संलग्न राखी रु. १० को टिकट टाँसी यो निवेदन पेश गरेको छु ।

 

निम्न कागजातहरु

 1. ........................... गा.पा./न.पा. ...... नं. वडा

कार्यालयको सिफारिस पत्र

 1. आमा/बाबुको नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्रको छायाँप्रति
 2. शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रको छायाँप्रति
 3. ................................................... 

 

 

निवेदक

.............जिल्ला ............................... गा.पा./न.पा. वडा नं .......... बस्ने ................................... को छोरा/छोरी ..................................

 

 

मिति .........................

 

श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु,

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला ।

 

विषय:- आवश्यक सहयोग राहत उपलब्ध गराई पाउँ ।

 

महोदय,

 

      दार्चुला जिल्ला ....................................... गा.पा./न.पा. वडा नं .......... बस्ने ............................ को छोरा/छोरी .......................... को मिति ................. मा परेको अविरल वर्षा/चट्याङ्ग/पहिरो परि ............................................................... क्षति भएको हुँदा आवश्यक राहत/सहयोग/तारजाली/त्रिपाल उपलब्ध गराई पाउँ भनि सो संग सम्बन्धित कागज प्रमाण पत्रहरु निम्न बमोजिम संलग्न राखी रु. १० को टिकट टाँसी यो निवेदन पेश गरेको छु ।

निम्न कागजातहरु

 1. ............................ गा.पा./न.पा. ......... नं. वडा

कार्यालयको सिफारिस पत्र

 1. प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का
 2. नागरकिता प्रमाण पत्रको छायाँप्रति
 3. ..................................................................
 4. ..................................................................

 

निवेदक

.............जिल्ला ............................... गा.पा./न.पा. वडा नं .......... बस्ने ................................... को छोरा/छोरी ..................................

 

मिति .........................

 

श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु,

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला ।

 

विषय:- सिफारिस/प्रमाणित गरि पाउँ ।

 

महोदय,

 

      उपरोक्त सम्बन्धमा म ......................को छोरा ......................... जिल्ला दार्चुला ......................... गा.पा./न.पा. वडा नं. ................. मा बसोबास गरिरहेको छु । मेरो नेपाली नागरिकता प्रमाण-पत्रमा मेरो/ बाबु/आमा/पति/पत्‍निको नाम थर/जन्ममिति .......................... उल्लेख भएको र ................................... मा मेरो नाम थर/बाबु/आमा/पति/पत्‍नीको नाम थर/जन्ममिति ................................ उल्लेख भई फरक पर्न गएकोले दुवै नाम थर/थर/जन्ममिति भएको व्यक्ति एउटै हो भनि प्रमाणित आवश्यक परेको हुँदा नियमानुसारको आवश्यक कागजातहरु संलग्न राखि श्रीमान् समक्ष विनम्र निवेदन गर्दछु ।

 

संलग्न कागजातहरु

 1. ........................गा.पा./न.पा. ........ नं. वडा

कार्यालयको सिफारिस पत्र

 1. नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्रको छायाँप्रति
 2. शैक्षिक योग्यताको प्रमाण-पत्रको छायाँप्रति
 3. ................................................... 
 4. ..................................................

 

निवेदक

.............जिल्ला ............................... गा.पा./न.पा. वडा नं .......... बस्ने ................................... को छोरा/छोरी ..................................

 

मिति .........................

 

श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु,

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला ।

 

विषय:- MRP को पुन: सिफारिस गरि पाउँ ।

 

महोदय,

 

      उपरोक्त सम्बन्धमा म ......................को छोरा .............................. ना.प्र.नं. .......................... भएको ......................... जिल्ला दार्चुला ......................... गा.पा./न.पा. वडा नं. ................. मा बसोबास गरिरहेको/गरिरहेकी छु । मैले संकेत नं. .............. मिति ..................... मा यस कार्यालयबाट द्रुत सेवा/साधारण बाट सिफारस बनाई लगेको र ........................................... कारणले राहदानीमा नबनेको/फरक परेको हुँदा सो सिफारिस खिचि पुन: राहदानी बनाउनका लागि जिल्लाबाट/राहदानी विभाग केन्द्रबाट राहदानी बनाउनका लागि निवेदन साथ राहदानी फाराम पेश गरेको/गरेकी छु ।

संलग्न कागजातहरु

 1. नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्रको छायाँप्रति
 2. ................................................... 
 3. ..................................................

 

निवेदक

.............जिल्ला ............................... गा.पा./न.पा. वडा नं .......... बस्ने ................................... को छोरा/छोरी ..................................

 

मिति ..................................

 

श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू,

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला ।
 

बिषय : मन्जुरीनामा 

 

महोदय,

 

      दार्चुला जिल्ला ......................... नगरपालिका/गाउँपालिका वडा नं. ................ बस्ने ........................................ को छोरा/छोरी, जन्ममिति/ना.प्र.नं. ................................... को/की  म ...................................... को नाममा त्यस कार्यालयमा तयार भई आएको राहदानी (MRP) मेरो ब्यक्तिगत काम/पढाई/......................को कारणले गर्दा, हाल ............................... बसोबास गर्दै आएको हुँदा दार्चुला जिल्ला ..................................... नगरपालिका/गाउँपालिका वडा नंबर ........ बस्ने मेरो (बुवा/आमा/मेरो एकाघर सगोलका सहोदर भाई/बहिनी/.....................) ................. को नाममा राहदानी उपलब्ध गराउन यो मन्जुरीनामा लेखी दिएको छु; पछि यस सम्बन्धमा कही कतै कुनै निकायमा उजुरवाजुर गर्ने/गराउने छैन, गरे यसै मन्जुरीनामाको कगजले बदर होश भनी मेरो मनोमान राजिखुशीका साथ यो मन्जुरीनामा लेखी दिएको छु |

 

इति सम्बत २०......... साल ............. महिना ........... गते रोज ........... शुभम .......................

                      

दाँया

बाँया

 

 

 

 

                                            
                                

Attached Files