Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

संघ संस्था नविकरण गर्न के-के कागजातहरु चाहिन्छन ?

संघ संस्था नविकरण गर्न के-के कागजातहरु चाहिन्छन ?

 • संस्था नविकणका लागी उक्त संस्थाको पत्र
 • कर चुक्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • पान दर्ता प्रमाण पत्रको(PAN) प्रतिलिपि
 • वार्षिक प्रतिवेदन
 • साधारण सभाको निर्णय
 • राजश्व बैंक दाखिला गरेको भौचर (नियमानुसार)
 • कार्यसमितिको निर्णयको प्रतिलिपि
 • लेखा परीक्षण प्रतिवेदन
 • लेखा परीक्षकको ईजाजत पत्र, नविकरण पत्र समेत
 • कार्यक्षेत्र संग सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय तहको सिफारिस पत्र
 • संस्था दर्ता प्रमाण पत्र
 • संस्थाले वैदेशिक सहयोग प्राप्त गरि कार्यक्रम संचालन गरेको भए समाज कल्याण परिषदबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरेको पत्र वा नवीकरणको लागि सिफारिस पत्र

 •  


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस