Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नागरिकता बनाउँदा पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु ।

नागरिकता बनाउँदा पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु

 

बंशज

विवाहित महिला

अंगिकृत

प्रतिलिपि

कैफियत

स्थानीय निकायबाट प्रमाणित अनुसूचि १ फाराम

स्थानीय निकाय बाट प्रमाणित अनुसूचि १ फाराम

स्थानीय निकायबाट प्रमाणित अनुसूचि ७ फाराम

स्थानीय निकायबाट प्रमाणित सिफारिस

 

बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फ पर्ने तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र

विवाह दर्ता प्रमाण, पति वा ससुराको नागरिकताको प्रमाण पत्र,  माइती पट्टीको आमा वा बाबु वा दाजु वा भाइको नागरिकता प्रतिलिपि

विवाह दर्ता प्रमाण पत्र, विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको निस्सा, हुलाकको रसिद, त्याग गर्न निजले पेश गरेको प्रमाणित निवेदनको फोटोकापी, पतिको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नागरिकता पाउने व्यक्तिको शपथ ग्रहण

हराएको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गरेको अवस्थामा उक्त नातेदारसंगको नाता खुल्ने नाता प्रमाणित पत्र

जन्मदर्ता प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र

जन्मदर्ता प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र

प्रहरी मचुल्का, जन्ममिति प्रमाणित हुने कागज र शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र

झुत्रो भएको हकमा सक्कलै नागरिकता समेत संलग्न राख्नु पर्ने छ ।

 

बाबु वा आमाको र छोराछोरीको ना.प्र.मा ठेगाना परिवर्तन गरि लिन चाहेमा बसाई सराईको प्रमाण पत्र

पति, सासू वा ससूरा वा जेठाजु वा देवरमध्ये कसैको सानखत

२ प्रति अटो साइजको फोटो

२ प्रति अटो साइजको फोटो

 

२ प्रति अटो साइजको फोटो

२ प्रति अटो साइजको फोटो

रु. १० को हुलाक टिकट

रु. १३ को हुलाक टिकट

 

रु. १० को हुलाक टिकट

रु. १० को हुलाक टिकट