Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नागरिकता सम्बन्धी प्रचलीत कानुन विपरीत कार्य गरेमा हुने दण्ड सजाय

नागरिकता सम्बन्धी प्रचलीत कानुन विपरीत नागरिकता लिएमा वा लिन उद्योग गर्ने वा मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई हुने दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको जानकारी :

झुठो विवरण दिई विदेशीले नागरिकता लिएमा

 • एक वर्ष देखि पाँच वर्ष सम्मकैद वा
 • पचास हजार रुपैयाँ देखि एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा
 • दुवै सजाय ।

ऐनको दफा २१ को उपदफा (१)

विदेशीलाई झुठो विवरणको आधारमा नागरिकता  दिलाउने कार्यमा सनाखत गरेमा वा सिफारिस गरेमा ।

 • छ महिना देखि तिन वर्ष सम्म कैद वा
 • पच्चीस हजार रुपैया देखि पचास हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा
 • दुवै सजाय ।

ऐनको दफा २१ को उपदफा (२)

झुठो वा किर्ते नागरिकताको प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा सिफारिस गरेमा ।

 • एक बर्ष देखि पाँच बर्ष सम्म कैद वा
 • बीस हजार रुपैया देखी एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा
 • दुवै सजाय

ऐनको दफा २१ को उपदफा (३)

नागरिकताको विवरण आफुखुसी सच्याएमा

 • तीन महिना सम्म कैद वा
 • दस हजार रुपैया सम्म जरिवाना वा
 • दुवै सजाय ।

ऐनको दफा २१ को उपदफा (४)

नेपाली नागरिकले झुठो विवरण दिनागरिकता प्राप्त गरेमा वा सच्चाईको विवरण झुठो प्रमाणित भएमा ।

 • पन्ध्र हजार रुपैया सम्म जरिवाना ।

ऐनको दफा २१ को उपदफा (५)

ऐन तथा नियमावलिको बर्खिलाप कार्य गरेमा ।

 • पन्ध्र हजार रुपैया सम्म जरिवाना ।

ऐनको दफा २१ को उपदफा (५)

कर्मचारीले बदनियतापूर्वक नागरिकता दिएमा वा विवरण सच्याएमा ।

 • विभागीय कारबाही ।

ऐनको दफा २१ को उपदफा (६)

ऐन बमोजिमको कसूर गर्न उद्योग गर्न वा मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई ।

 • मुख्य कसूरलाई हुने दण्ड सजायको आधा

ऐनको दफा २१ को उपदफा (७)