Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

आ.व. २०७५/०७६ श्रावण महिना देखी कार्तिक महिना सम्मको विवरण (प्रथम चौमासिक विवरण)

2076-05-19

2076-05-19


 

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुला

आ.व. २०७५/०७६ श्रावण महिना देखी कार्तिक महिना सम्मको विवरण

 

१. स्थानीय प्रशासन फाँट:-

 1. यस कार्यालयबाट व्यक्ति, संघ संस्था वा कार्यालयहरुले CCTV/Camera जडान तथा सञ्चालन गर्नका लागि हालसम्म अनुमति लिईएको विवरण संख्या:- १०
 2.  CCTV/Camera जडान तथा सञ्चालन गर्न अनुमतिका लागि प्रकृयामा रहेको संख्या:- ३
 3. लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर र लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलबाट सिफारिस भईआएका उम्मेदवारहरुलाई जिल्ला स्थित स्थानीय तह तथा कार्यालयहरुमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको संख्या:- २१ जना (आ.व. २०७५/७६)
 4. यस कार्यालयबाट नाम थर फरक परेको सम्बन्धि सिफारिस गरिएको संख्या:- ४४
 5. यस कार्यालयबाट जन्ममिति फरक परेको सम्बन्धि सिफारिस गरिएको संख्या:- १२
 6. यस कार्यालयबाट चालचलन सम्बन्धि प्रमाणित गरिएको संख्या:- १९
 7. यस कार्यालयबाट दलित जाति प्रमाणित गरिएको संख्या:- ५६
 8. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलामा बसेको बैठक संख्या:- जम्मा ३४

जिल्ला सुरक्षा समिति दार्चुला बैठक:- १५

कार्यालय प्रमुख बैठक:- ६

सूचना अधिकारी बैठक:- ४

विविध बैठक:- ९

       बजार अनुमगन:-

मिति २०७५।६।१०, ऐ. ६/१४, ऐ. ६/१८, ऐ. ६/२३ गते गरि जम्मा ४ पटक  

. विपद् व्यवस्थापन फाँट  

 1. विपदबाट मृतक परिवार संख्या – १. राहत रकम प्रदान रु.१,००,०००।- (अक्षरुपी एक लाख मात्र)  
 2. विपदबाट घर, जग्गा, जमिन, व्यवसाय क्षति भई यस कार्यालयबाट नगद राहत प्राप्त गर्ने पिडित घर परिवार संख्या -१८ । वितरित राहत रकम रु. १,४५,५००।- (अक्षरुपी एक लाख पैतालिस हजार पाँच सय मात्र) ।
 3. त्रिपाल वितरण:- ३ थान (१ पिडित परिवार, २ थान विद्यालय)
 4. रबरबोट परिक्षण:- जोलजीवी स्थित महाकाली नदीमा
 5. साउदी टेन्ट:- नौगाड गा.पा., मालिकार्जुन गा.पा., व्यास गा.पा., अपि हिमाल गा.पा. र दुँहु गा.पा.ले बुझिसकेको ।
 6. ग्यावीन तार जाली सिफारिस महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालय :- ११ निवेदकलाई ।

 

३. मुद्धा तर्फ

२०७४/०७५ बाट जिम्मेवारी सरी आएका :- ६ थान (केही सार्वजनिक अपराध मुद्दा),

आ.व. २०७५/०७६ मा मुद्धा दर्ता:- २ थान,  (जम्मा ८)

फछ्यौट:- ७ थान, बाँकी: १ थान

४. संघ संस्था तर्फ

आ.व. २०७५/०७६ मा दर्ता:- ६ वटा,

आ.व. २०७५/०७६ मा नवीकरण भएका संघ संस्था संख्या:- ३० वटा,

विगत् वर्षमा खारेजी भईसकेका संघ संस्था संख्या:- ५४

पछिल्लो ३ आ.व. भित्रको संघ संस्था संख्या:- ११५  

३ आ.व. नाघी नविकरण नभएका संघ संस्था संख्या:- २०२ (खारेजी प्रकृयामा रहेको)

हालसम्म यस कार्यालयमा दर्ता भएका संघ संस्थाको संख्या:- ३७१

५. हातहतियार तर्फ

बारबोर इजाजत लिएका :-  २५ थान (हाल सम्म)

बारबोर नविकरण भएका :- २० थान (हाल सम्म)

बारबोर नविकरण हुन बाकी :- ५ थान

एकनाले/दुइनाले भरुवा बन्दुक नवीकरण भएका:- ६३ थान (आ.व. २०७५/०७६ मा)

नगरपालिका/गाउँपालिकाबाट प्राप्त विवरण:- मिति २०७५।४।२४ र मिति २०७५।६।१७ मा इजाजत प्राप्त हातहतियारको विवरण उपलब्ध गराउनका लागि जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको ।  

व्याँस गाउँपालिका, २ नं. वडा कार्यालयबाट- एकनाले/दुईनाले भरुवा बन्दुक गरि जम्मा १५ थान,

शैल्यशिखर न.पा. ६ नं. वडा कार्यालयबाट- एकनाले/दुईनाले भरुवा बन्दुक गरि जम्मा ५ थान,

महाकाली न.पा. २ नं. वडा कार्यालयबाट- एकनाले/दुईनाले भरुवा बन्दुक गरि जम्मा ३ थान,

महाकाली न.पा. ७ नं. वडा कार्यालयबाट- एकनाले/दुईनाले भरुवा बन्दुक गरि जम्मा २ थान

६. जनगुनासो

आ.व. ०७५/७६ मा:- २५ वटा,

फछ्यौट:- २५ वटा (सम्वन्धित निकायमा आ.का.को लागि पठाइएको)

७. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त ६ वटा उजुरी मध्ये ४ फर्छयौट २ प्रकृयामा रहेको ।

८. नागरिकता फाँट

विवरण

२०७५ श्रावण देखी कार्तिक सम्म

वंशज

वैवाहिक अंगीकृत

जन्मसिद्ध

जम्मा

९७० (जसमा पुरुष ६२७ महिला ३४३)

६ (महिला)

प्रतिलिपि

४४७

 

 

कुल जम्मा

१४२३

 

 

नावालक परिचय-पत्र

पुरुष

महिला

जम्मा

१०

         

 

९. राहदानी फाँट

२०७५ श्रावण देखी कार्तिक सम्म

द्रुत सेवा

३३६

राजश्व बुझाएका

१०७

कुल जम्मा

४४३

 

- यस कार्यालयबाट मिति २०७५।८।६ गते सम्म (२२ November २०१८) जिल्लामा राजश्व बुझाई जारी भएका राहदानी (MRP):- १५९४

१०. लेखा फाँट

 

ब.उ.शि.न.

जम्मा बजेट

जम्मा खर्च

जम्मा खर्च प्रतिशत

कैफियत

चालु तर्फ

३१४०१६३

रु. १,३६,२४,०००।-

रु. ३३,६३,१७०।-

२४.६८

 

पुँजीगत तर्फ

३१४०१६४

रु. १,५०,३९,०००।-

रु. १,५०,४५३।-

१.००

नयाँ प्रशासकिय भवन निर्माणको प्रारम्भिक रुपमा रहेको माटो परिक्षण कार्य सम्पन्न भई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र बोलपत्र आह्वान  गरिएको सूचना प्रकाशित भई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको ।

राजश्व

 

रु. ६,०३,५७१।-

लेखा परिक्षण सम्पन्न:- बेरुजु नभएको ।

 

११. दर्ता चलानी फाँट

यस कार्यालयबाट दर्ता र चलानी भएका पत्र:-

चलानी:- ६५४

दर्ता:- ७८३

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सीमा प्रशासन कार्यालय, व्याँस, दार्चुला

 

आ.व. २०७५/०७६को विवरण (२०७५।४।१ देखि २०७५।४।२५ सम्म)

 

 • नेपाल चीन-प्रवेश अनुमति पत्र नयाँ:- ८, प्रतिलिपि-x, नविकरण: 3
 • बहुयात्रा अनुमति पत्र:- १२