Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

कार्यालयको घर जग्गा लगायतको अचल सम्पत्तिको विवरण

2076-05-22

2076-05-22


घर जग्गाको विवरण

क्र.स.

कार्यालयको नाम

घरको विवरण

जग्गा प्राप्ती

घर जग्गाको ठेगाना

कित्ता नं.

जग्गाको किसिम

क्षेत्रफल

विगाहा

व.मि

पक्की

कच्ची

निर्माण वर्ष

तला

क्षेत्रफल

मुल्य

श्रोत

मुल्य रु.

रोपनी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला कार्यालय भवन

पक्की

 

०४१/४२ साल

९ कोठे

२०४८८९

नेपाल सरकार

४२९८२।४४

खलंगा ४ दार्चुला

पाखो अब्बल

३.७.१.०

   

प्र.जि.अ. निवास

पक्की

 

०४१/४२ साल

भुई तले

४ कोठे

 

नेपाल सरकार

             

प्र.जि.अ. सुरक्षा गार्ड

 

कच्ची

नखुलेको

भुई तले

२ कोठे

 

नेपाल सरकार

             

सीमा प्रशासन कार्यालय दार्चुला

         

२८६५४।०३

   

व्याँस ४ दार्चुला

६४८

पाखो चाहार

३.५.३.३

   

कारागार कार्यालय दार्चुला

 

कच्ची

नखुलेको

भुईतले

३ कोठे

नखुलेको

नेपाल सरकार

नखुलेको

खलंगा ४ दार्चुला

७१

 

४.११.०.१