Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

कार्य सम्पादन करार सम्झौताको प्रगति प्रतिवेदन (२०७६ श्रावण देखि २०७६ असोज मषान्तसम्म)

11 महिना अगाडी

2076-07-04


कार्य सम्पादन करार सम्झौताको प्रगति प्रतिवेदन (२०७६ श्रावण देखि २०७६ असोज मषान्तसम्म)