Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

धेरै सोधिएका


नाबालक परिचयपत्र बनाउन के के कागजात चाहिन्छ ?

 • सम्बन्धित वडाअध्यक्षको सिफारिस,
 • जन्मदर्ता प्रमाणपत्र,
 • बाबुआमाको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि र सनाखत,
 • नाबालकको ४ प्रति फोटो र रु. १० को हुलाक टिकट ।
 • जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नाबालक स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने ।
पुरा पढ्नुहोस

नागरिकता सम्बन्धी प्रचलीत कानुन विपरीत नागरिकता लिएमा वा लिन उद्योग गर्ने वा मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई हुने दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको जानकारी :

झुठो विवरण दिई विदेशीले नागरिकता लिएमा

 • एक वर्ष देखि पाँच वर्ष सम्मकैद वा
 • पचास हजार रुपैयाँ देखि एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा
 • दुवै सजाय ।

ऐनको दफा २१ को उपदफा (१)

विदेशीलाई झुठो विवरणको आधारमा नागरिकता  दिलाउने कार्यमा सनाखत गरेमा वा सिफारिस गरेमा ।

 • छ महिना देखि तिन वर्ष सम्म कैद वा
 • पच्चीस हजार रुपैया देखि पचास हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा
 • दुवै सजाय ।

ऐनको दफा २१ को उपदफा (२)

झुठो वा किर्ते नागरिकताको प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा सिफारिस गरेमा ।

 • एक बर्ष देखि पाँच बर्ष सम्म कैद वा
 • बीस हजार रुपैया देखी एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा
 • दुवै सजाय

ऐनको दफा २१ को उपदफा (३)

नागरिकताको विवरण आफुखुसी सच्याएमा

 • तीन महिना सम्म कैद वा
 • दस हजार रुपैया सम्म जरिवाना वा
 • दुवै सजाय ।

ऐनको दफा २१ को उपदफा (४)

नेपाली नागरिकले झुठो विवरण दिनागरिकता प्राप्त गरेमा वा सच्चाईको विवरण झुठो प्रमाणित भएमा ।

 • पन्ध्र हजार रुपैया सम्म जरिवाना ।

ऐनको दफा २१ को उपदफा (५)

ऐन तथा नियमावलिको बर्खिलाप कार्य गरेमा ।

 • पन्ध्र हजार रुपैया सम्म जरिवाना ।

ऐनको दफा २१ को उपदफा (५)

कर्मचारीले बदनियतापूर्वक नागरिकता दिएमा वा विवरण सच्याएमा ।

 • विभागीय कारबाही ।

ऐनको दफा २१ को उपदफा (६)

ऐन बमोजिमको कसूर गर्न उद्योग गर्न वा मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई ।

 • मुख्य कसूरलाई हुने दण्ड सजायको आधा

ऐनको दफा २१ को उपदफा (७)

पुरा पढ्नुहोस

नागरिकता बनाउँदा पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु

 

बंशज

विवाहित महिला

अंगिकृत

प्रतिलिपि

कैफियत

स्थानीय निकायबाट प्रमाणित अनुसूचि १ फाराम

स्थानीय निकाय बाट प्रमाणित अनुसूचि १ फाराम

स्थानीय निकायबाट प्रमाणित अनुसूचि ७ फाराम

स्थानीय निकायबाट प्रमाणित सिफारिस

 

बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फ पर्ने तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र

विवाह दर्ता प्रमाण, पति वा ससुराको नागरिकताको प्रमाण पत्र,  माइती पट्टीको आमा वा बाबु वा दाजु वा भाइको नागरिकता प्रतिलिपि

विवाह दर्ता प्रमाण पत्र, विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको निस्सा, हुलाकको रसिद, त्याग गर्न निजले पेश गरेको प्रमाणित निवेदनको फोटोकापी, पतिको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नागरिकता पाउने व्यक्तिको शपथ ग्रहण

हराएको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गरेको अवस्थामा उक्त नातेदारसंगको नाता खुल्ने नाता प्रमाणित पत्र

जन्मदर्ता प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र

जन्मदर्ता प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र

प्रहरी मचुल्का, जन्ममिति प्रमाणित हुने कागज र शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र

झुत्रो भएको हकमा सक्कलै नागरिकता समेत संलग्न राख्नु पर्ने छ ।

 

बाबु वा आमाको र छोराछोरीको ना.प्र.मा ठेगाना परिवर्तन गरि लिन चाहेमा बसाई सराईको प्रमाण पत्र

पति, सासू वा ससूरा वा जेठाजु वा देवरमध्ये कसैको सानखत

२ प्रति अटो साइजको फोटो

२ प्रति अटो साइजको फोटो

 

२ प्रति अटो साइजको फोटो

२ प्रति अटो साइजको फोटो

रु. १० को हुलाक टिकट

रु. १३ को हुलाक टिकट

 

रु. १० को हुलाक टिकट

रु. १० को हुलाक टिकट

 

 

 

पुरा पढ्नुहोस

राहदानी सम्बन्धि विस्तृत जानकारी कहाँ पाइन्छ ?

  —राहदानीको लागि आवश्यक फाराम, फोटो लगाएतका विस्तृत विवरण विभागको वेबसाइट www.nepalpassport.gov.np मा अथवा मोबाईल एप्स ‘Nepal Passport’ डाउनलोड गरी हेर्न सकिनेछ ।

 सावधानः राहदानी बनाउन प्रचलित कानूनमा उल्लिखित शुल्कको अतिरिक्त कुनै थप शुल्क तिर्नु पर्दैन, कसैले कुनै पनि वहानामा अनधिकृत रुपमा रकम मागेमा गोप्य रुपमा उजुरी दिन सकिनेछ । हुलाकबाट वा विभागको इ–मेल communication@ nepalpassport.gov.np मार्फतपनि यस्ता उजुरी गर्न सकिनेछ । विभागमा सेवा लिँदा नेपाल सरकारले तोकेको राजश्व रकम बाहेक कुनै थप रकम कसैलाई बुझाउनु पर्दैन । यस प्रकारको कुनै उजुरी भएमा सिधै देहायको ठेगानामा जानकारी गराउन सकिन्छ :–

श्री महानिर्देशक, राहदानी विभाग, नारायणहिटी, टेलिफोनः ०१–४४१६०१०,११,१२,१३,१४,१५,

ई–मेलः dg@nepalpassport.gov.np,वेभसाइटः www.nepalpassport.gov.np

पुरा पढ्नुहोस

नागरिकता प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण कसरी गर्ने ? र के यो आवश्यक नै हो ?

  नागरिकता प्रमाणपत्र जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको हो त्यही जिल्लाबाट प्रमाणित गरिन्छ । यसमा आवेदकको फोटो टाँसी त्यसमा सम्बन्धित अधिकारीको दस्तखत गरिएको हुन्छ । नागरिकता प्राप्त गरेको जिल्लाबाट बसाई सरेको अवस्थामा बसाईसराईको कागजात लिई हाल बसोबास गरेको जिल्लाबाट पनि प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ । नागरिकता प्रमणिकरण नभै राहदानी विभागमा आवेदन स्वीकार हुदैन ।

पुरा पढ्नुहोस