Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

धेरै सोधिएका


नागरिकता कुनै पनि राज्यको बैध नागरिक रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्न ब्यक्तीलाई राज्यले दिएको प्रमाण हो ।

पुरा पढ्नुहोस

बहुयात्री अनुमति पत्र बनाउन के-के कागजातहरु चाहिन्छ?

 • तोकिएको ढाँचाको अनुसूची फारममा जिल्ला समन्वय समितिको फोटो प्रमाणित सहितको सिफारिस
 • सम्बन्धित व्यक्तिको ना.प्र.प.को छायाँप्रति 
पुरा पढ्नुहोस

संस्थाको विधान संशोधन गर्न के के कागजातहरु चाहिन्छन ?

 • तोकिएको फाराममा साविकमा भएको स्विकृति विधानमा थपघट गर्नुपर्ने कारण खुलाई साधारणसभाको निर्णयको प्रतिलिपि
 • स्वीकृत सक्कल विधान
 • तीन महले संशोधित विधानको २ प्रति प्रतिलिपि
पुरा पढ्नुहोस

संघ संस्था नविकरण गर्न के-के कागजातहरु चाहिन्छन ?

 • संस्था नविकणका लागी उक्त संस्थाको पत्र
 • कर चुक्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • पान दर्ता प्रमाण पत्रको(PAN) प्रतिलिपि
 • वार्षिक प्रतिवेदन
 • साधारण सभाको निर्णय
 • राजश्व बैंक दाखिला गरेको भौचर (नियमानुसार)
 • कार्यसमितिको निर्णयको प्रतिलिपि
 • लेखा परीक्षण प्रतिवेदन
 • लेखा परीक्षकको ईजाजत पत्र, नविकरण पत्र समेत
 • कार्यक्षेत्र संग सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय तहको सिफारिस पत्र
 • संस्था दर्ता प्रमाण पत्र
 • संस्थाले वैदेशिक सहयोग प्राप्त गरि कार्यक्रम संचालन गरेको भए समाज कल्याण परिषदबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरेको पत्र वा नवीकरणको लागि सिफारिस पत्र

 •  
पुरा पढ्नुहोस

संस्था दर्ता गर्न के के कागजात चाहिन्छ ?

 • ढाँचा अनुरुपको निवेदन र प्रस्तावित ५ प्रति विधानमा सबै पदाधिकारीहरुको दस्तखत,
 • पदाधिकारीहरुको ना.प्र. को प्रतिलिपि,
 • सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस र तदर्थ समितिले गरेको भेलाको निर्णय,
 • प्रहरी प्रतिवेदन ।
 • रु. १० को हुलाक टिकट
 • राजश्व रु. १,०००।-
पुरा पढ्नुहोस